O DRUŠTVU

SEDEŽ DRUŠTVA

Društvo vojnih invalidov Maribor

Žolgarjeva ulica 16
2000 Maribor

Društvo vojnih invalidov Maribor

Telefon: 059 926 984
Uradne ure ob TORKIH in ČETRTKIH (10h - 13h)
dvi-maribor@siol.net

POSLANSTVO DVI

Društvo vojnih invalidov Maribor (v nadaljevanju DVI) je invalidska organizacija, ki je organizirana in deluje skladno z določili Zakona o društvih, Zakona o invalidskih organizacijah in Zakona o vojnih invalidih. Delovanje DVI je javno in temelji na doseženi ravni ter tradiciji varstva vojnih invalidov, na tradiciji delovanja organizacij vojnih (vojaških) invalidov in na načelih državne strategije invalidskega varstva. DVI Maribor v svojem delovanju izhaja iz ugotovitve, da so vojni invalidi žrtve vojne in vojnega nasilja, da je za invalidnost pripadnikov oboroženih sil, ki so posledice poškodb, dobljenih v vojni ali v pripravah na vojno, odgovorna država in da je država tudi dolžna zagotoviti posebno skrb in varstvo invalidom – vojakom braniteljem domovine, jim nadoknaditi škodo, ki so jo utrpeli, ter jim zagotoviti pogoje za človeka vredno življenje skladno z deklariranimi človekovimi pravicami in z načeli izenačevanja možnosti invalidov.

Temeljne naloge in cilji delovanja DVI Maribor ter pravice in obveznosti članov so opredeljene v statutu DVI. Društvo je glede na poslanstvo, ki je opredeljeno v nalogah in ciljih, ki jih uresnicuje v korist vojnih invalidov oziroma upravičencev po Zakonu o vojnih invalidih, socialnohumanitarna organizacija, v kateri člani, deloma pa tudi nečlani s priznanim statusom vojnega invalida oziroma upravičenca po Zakonu o vojnih invalidih zadovoljujejo tiste interese in pravice, ki niso zagotovljene z zakonom, in tiste, ki so sicer zakonsko zagotovljene, a jih posameznik ne more uveljaviti zaradi togosti pogojev, ki jih zakon ali podzakonski predpisi določajo. V sklopu posebnih programskih nalog, ki jih društvo uresničuje s ciljem pomagati vojnim invalidom v premagovanju težav, ki jih povzroča invalidnost, pri vojnih invalidih iz druge svetovne vojne pa tudi visoka povprečna starost in opešano zdravje, izstopajo: oblikovanje skupnih interesov vojnih invalidov ter posredovanje teh interesov pristojnim državnim in drugim organom in organizacijam ter slovenski javnosti; pomoč pri uveljavitvi priznanih pravic, skrb in pomoč za ohranjevanje zdravja ter psihofizicne kondicije; organizirano druženje, pomoč na domu, pomoč pri zaposlovanju, redno informiranje članov o novostih v predpisih, statusnem položaju in pravicah ter o dejavnosti društva in Zveze ter druge dejavnosti, ki prispevajo k boljšemu počutju, zadovoljstvu invalidov in drugih upravičencev po Zakonu.

Neposredno se vojni invalidi in clani društva vključujejo v posebne socialne programe, ki jih izvaja društvo. Za izvedbo programov DVI pridobiva financna sredstva iz javnih virov – Fundacije za invalidske in humanitarne organizacije (FIHO) in iz državnega proračuna. Ta sredstva so namenjena samo vojnim invalidom. Ker pa ima društvo tudi določen priliv lastnih sredstev v programe vključujemo tudi ostale člane s tem, da je lastna udeležba v programih višja. Programe moramo za vsako leto v naprej načrtovati in določiti koliko udeležencev bo v programu. Ker želimo, da bi se čim več vojnih invalidov in drugih članov društva vključilo v naše programe, pričakujemo vaše pobude in predloge.